Visie

“Op ons atheneum gaan we samen op zoek naar de leerlingen hun

unieke talenten. Tijdens deze zoektocht helpen we ze

groeien tot prachtige volwassenen vol zelfvertrouwen

klaar voor het hoger onderwijs.”

Om al onze leerlingen de best mogelijke kansen op succes te geven, willen we hen als school het volgende bieden:

Een warme school
Zowel directie, leerkrachten als ondersteunend personeel zijn makkelijk aanspreekbaar, waardoor de sfeer op onze school heel persoonlijk en open is. Ons team werkt met de leerlingenraad aan het welbevinden van elke leerling en samen zorgen ze ervoor dat iedereen welkom is. We creëren een motiverend schoolklimaat waarin alle leerlingen zichzelf kunnen zijn. Op deze manier proberen wij respect bij te brengen voor de identiteit van anderen, zoals verschillen in levensbeschouwing, mening, opleidingsniveau en seksuele geaardheid. Diversiteit is immers een verrijking voor de samenleving.

Een uitdagende school
Als school zetten we in op “leren leren” én “levenslang leren”. We stimuleren onze leerlingen om kritisch naar hun eigen leerproces en planning te kijken.
We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lessenpakketten. Ook organiseren we uitdagende projecten en uitstappen om de leerlingen aan te sporen om kritisch en ‘out-of-the-box’ te denken.

Een zorgende school
We zoeken op onze school voor elke leerling de beste aanpak. Leerlingen zijn geen nummers, maar unieke individuen. Verder hebben we oog voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De puberteit is immers geen makkelijke periode. Hierin spelen de klastitularissen én de leerlingbegeleiders een belangrijke rol. 

Een vormende school 
Wij bieden als school enkel de doorstroomfinaliteit (aso) aan. We staan dus voor een brede algemene vorming en leggen zo een stevige basis voor hogere studies. Verder proberen we de leerlingen te versterken door vanaf het prille begin met hen op zoek te gaan naar hun specifieke talenten.

Een onderzoekende school
Als school hebben we een lange traditie in het trainen van onderzoeksvaardigheden. Leerlingen leren in de loop der jaren stap voor stap een onderzoek uit te voeren tot ze klaargestoomd zijn om in het zesde jaar een volledig onderzoeksproject uit te voeren. Het resultaat van hun werk wordt dan door hen aan een publiek voorgesteld en verdedigd.

Een betrokken school
We werken samen met externe partners uit de maatschappelijke en culturele sector om onze leerlingen te stimuleren in hun sociaal engagement. Rijke ervaringen verruimen hun blik op de wereld en op de eigen talenten en interesses. Zo voeden we onze leerlingen op tot actieve burgers die met beide voeten in de actuele maatschappij staan en verantwoordelijkheid opnemen.

Lees meer over Talent + in de eerste graad.

Competentiegericht werken in de tweede en derde graad.